Phone: +359 32 626377
Fax: +359 32 626377
Mobile: +359 878 473749
Email: office@kplaw-bg.com

Услуги

Търговско и корпоративно право

 • Предоствяне на компетентни прави съвети, изготвяне на догвори, ръководство при изпълнението на дейността;
 • Учредяване, регистрация, преустройство и ликвидация на търговски дружества (ООД, ЕООД, АД и др.);
 • Регистрация на търговски дружества в Търговски регистър, Българска стопанска камара и др.;
 • Подготовка на документи съобразно изискванията на Търговския закон;
 • Учредяване на ООД/ЕООД;
 • Регистрация в Търговски регистър;
 • Освобождаване на съдружник;
 • Регистриране на промени в обстоятелствата в Търговския регистър;
 • Промяна в едноличния собственик на капитала;
 • Промяна в дяловете от капитала на дружествата;
 • Промени в регистрирания капитал на дружеството.

 

Трудово право

Ние предлагаме правни консултации както на местни, така и на чуждестранни работодатели и служители във връзка с индивидуални и колективни трудови договори, както и относно данъчните и осигурителни въпроси, свързани с трудовите правоотношения. Нашите услуги включват следното: 

 • Изготвяне на трудови, граждански и договори за фрийлансъри;
 • Прекратяване на трудови договори, масови уволнения, дисциплинарни уволнения;
 • Социални обезщетения;
 • Представителство пред арбитражни и съдебни органи;
 • Предоставяне на консултации за сливане и придобиване на дружества, търговски договори;
 • Договаряне и подготовка на дружестветени договори;
 • Изготвяне на споразумения за възнаграждения; 
 • Трудови договори по заместване;
 • Предоставяне на съвети относно социалното осигуряване на служителите;
 • Въпроси, свързани с управлението на дружеството;
 • Представителство пред съдебни органи във връзка с трудовоправни спорове;
 • Преустройство на трудовоправните отношения;
 • Прекратяване на трудови договори;
 • Срочни трудови договори;
 • Трудови договори за непълно работно време;
 • Склюване, изменение и прекратвяне на трудови договори, договори с управители и членове на управителния съвет. 

 

Недвижими имоти

 • Иднетифициране и проверка на собствеността на недвижимия имот; 
 • Проверка за наличието/липсата на вписани ипотеки, както и допълнителните разходи, които могат да бъдат свързани с това;
 • Подготовка на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
 • Изготвяне на нотариални актове за покупко-продажба, както и за други прехвърляния на недвижим имот; 
 • Подготовка на документи, които следва да бъдат представени пред Нотариус за сключване на договор за ипотека;
 • Изготвяне на договори за наем; 
 • Предоставяне на правни консултации и извършване на проверки за недвижими имоти;

 

Изготвяне на договори

 • Подготовка на договори, съблюдавайки изискванията на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, както и разпоредбите на действащото българско законодателство;
 • Предоставяне на правни съвети във връзка с договори за продажба.

 

Несъстоятелност

 • Управление по време на производството по несъстоятелност;
 • Предоставяне на правни съвети по време на и във връзка с производството по несъстоятелност;
 • Разработване и управление на план за оздравяване на предприятието;
 • Изготвяне и проследяване на процедурата по несъстоятелност;
 • Извънсъдебно догововаряне;
 • Консултации с кредитори, управители и съдружници;
 • Съдебно представителство в хода на цялото производство по несъстоятелност;
 • Предяваване на вземания на кредитори в хода на производството;
 • Консултации и проучване на имуществото на длъжника при вече започнало производство по несъстоятелност.

 

Аутсорсинг

Консултантското ни съдействие се изразява в следните услуги: 

 • Първоначална информация относно правните, политически и икономически условия, влияещи върху конкретната чуждестранната инвестиция;
 • Избор на правилната правна и данъчна структура;
 • Регистрация на търговски дружества;
 • Смесени дружества;
 • Преобразуване на търговски дружества, сливания и вливания;
 • Правен анализ и детайлно проучване на всички релевантни юридически аспекти на инвестицията;
 • Преговори;
 • Изготвяне на проектодокументи;
 • Сделки с недвижими имоти;
 • Текущо консултантско обслужване на съответните корпоративни структури.

 

Обжалване на наказателни постановления

 • Преглед и предварителна консултации за възможността за обжалване на издаденото наказателно постановление;
 • Представителство в хода на цялото съдебно произовдство.

 

 Бежанско право 

 • Предоствяне на съвети за получаване на статут на бежанец на територията на Република България;
 • Придобиване на българско гражданство.

 

Съдебно представителство 

 • Съдебно представителство пред всички съдебни инстанции по гражданскоправни дела; 
 • Представителство в хода на изпълнително производство.