Phone: +359 32 626377
Fax: +359 32 626377
Mobile: +359 878 473749
Email: office@kplaw-bg.com

Статии

Търговско и корпоративно право

Нашата кантора има богат опит и традиции в областта на търговското и корпоративното право. Предоставяме на нашите клиенти консултации и съвети по време на целия процес на тяхното бизнес развитие – от регистрацията на дружеството – до планирането на прехвърляне на дружествени дялове. Това включва консултиране по всички видове преобразувания на дружеството – промени във формата, сливане, вливане, а също така представителство и при продажба на търговско дружество, прехвърляне на дялове.

Поради богатата практиката на нашата кантора, вниманието ни е насочено също така и към данъчно оптимизиране и бизнес въпросите, свързани с дейността на дружествата. Няма нужда да споменаваме, че въпросите, свързани с данъчното облагане на дадено дружество много често могат да дадат като резултат допълнителни проблеми, които следва да бъдат разрешени своевременно и по професионален начин.

В допълнение - нашите високо квалифицирани правни съвети в областта на корпоративното и търговско право, се допълват с предоставянето на консултантски услуги от сферата на националното и европейското законодателство в областта на конкурентното право, на индивидуално и колективно трудово право, които консултации са осигурени от нашия компетентен екип.

Ние можем да предоставим на своите клиенти както индивидуални консултации, така и абонаментно обслужване.

Ние също така представляваме интересите на своите клиенти в съда в областта на гражданското съдопроизводство, арбитражни производства, а също така и по въпроси, свързани с търговския регистър. Сред нашите клиенти са както съдружници и акционери в търговски дружества, също така и търговски дружества, като спектърът ни с клиенти варира от малки семейни фирми до акционерни дружества. Ние предоставяме на нашите клиенти следните услуги:

 • Учредяване на търговски дружества; 
 • Регистрация и преобразуване на търговски дружества; 
 • Мониторинг на придобиване на корпорации както от страна на продавача, така и от страна на купувача;
 • Консултации във връзка с инвестиционни фондове;
 • Планиране на прехвърляне; 
 • Консултации относно организационната структура и корпоративно управление; 
 • Вътрешнофирмени спорове; 
 • Представителство по спорове, свързани с търговското право в съдебни и арбитражни производства.

 

Търговско право

Нашият отдел по търговско право има отлични познания и значителен опит във всички сфери на оперирането с активи и предоставянето на услуги. Обхватът на нашите дейности варира от обикновени задачи - като например регистрация или проверка на общите условия до всеобхватни правни консултации и представителство по всички въпроси, свързани търговската покупко-продажба, подпомогaне в изпълнението на съвременните форми на търговски отношения, и по-специално в електронната търговия.

Друга сфера от нашата дейност обхваща спедицията и транспорта. Ние предоставяме на нашите клиенти следните услуги:

 • Изготвяне и преглед на договори; 
 • Търговски сделки; 
 • Право на продажба; 
 • Електронна търговия;
 • Търговско представителство;
 • Транспорт и спедиция;
 • Международно търговско право.

 

Недвижими имоти и строителство

Сред нашите клиенти са известни фирми в строителството и строително-инженерната индустрия, на строителство на сглобяеми постройки, разработване на проекти и дружества за недвижими имоти, инвестиционни дружества и други инвеститори, строителни предприемачи, както и архитекти, инженери и мениджъри на проекти.

Нашата правна консултация и подкрепа се простира от планиране и одобрение, чрез разпространение и изпълнение на решението до експлоатация на строителни проекти. По време на нашата работа ние взимаме предвид финансовите и данъчни аспекти, преговаряме със съответните органи и заемодателите, изготвяме договори за продажби и строителство, както и всякакви трудови договори, предоставяме обучение за персонала по продажбите и строителните мениджъри, представляваме клиентите си в съдебни и извънсъдебни процедури.

Ние предоставяме на нашите клиенти следните услуги: 

 • Консултиране на архитекти, инженери и мениджъри на проекти; 
 • Договори за проектиране и тестване, както и договори с главните изпълнители;
 • Разработване на експертни решения; 
 • Юридическо управление на проекти в чужбина;  
 • Проучване фондове за недвижими имоти;  
 • Финансиране на недвижими имоти и проекти; 
 • Развитие и маркетинг на недвижими имоти; 
 • Извършване на сделки с недвижими имоти, включително покупко-продажба на недвижими имоти.

 

 

Несъстоятелност

Нашата практика показва, че при предоставяне на консултации на дружества с финансови затруднения – често се стига до предоставяне на съвети, свързани с производство по несъстоятелност. Но всеки един отговорен партньор би следвало да се замисля за евентуалната възможност за фалит на неговите бизнес партньори, дори когато бизнес отношенията им се развиват добре. Докато по време на преговорите с ликвидаторите често могат да се прилагат различни правила, много от рисковете могат да бъдат избегнати на по-ранен етап.

Ние съветваме и подпомагаме нашите клиенти във всички ситуации, които могат да възникнат в производството по несъстоятелност. Ние им предоставяме съвети както по време на икономическа криза в тяхната компания, така и по време на подготовката и протичането на целия процес по несъстоятелност. Ние също така имаме опит в разработването на ликвидации и реорганизационни концепции, чрез които да се избегне производството по несъстоятелност.

Предоставяме съвети на управителните органи и акционерите преди подаването на документи за откриване производство по несъстоятелност, за да се избегнат рисковете за личната отговорност, произтичащи от неплатежоспособността на дружеството. Можем също така да предоставим комплексни правни съвети на изпълнители, кредитори и други страни, водим преговори с ликвидатори, банки и други кредитори. Не на последно място - ние представляваме и съветваме клиентите в отстояването на техните права в производство по несъстоятелност, защитаваме ги при оспорване претенции, водим и преговори с дружеството в несъстоятелност.

Ние предоставяме на нашите клиенти следните услуги:

 • Управление на вземания в производство по несъстоятелност;  
 • Консултиране в хода на производството по несъстоятелност; 
 • Развитие и провеждане на оздравителни планове;  
 • Подготовка и мониторинг на процедура по несъстоятелност;  
 • Извънсъдебна ликвидация;  
 • Консултиране на кредиторите, управителни органи, акционери.

 

Данъчно право

Нашите адвокати, работещи с данъчно право, и нашите данъчни консултанти постоянно обменят мнения и опит с колегите си от национално и международно ниво. Това гарантира актуалността и практическата приложимост на нашите съвети. Те упражняват надзор при сложни операции, като придобивания и преструктуриране, планиране на приемствеността, разрешаване на проблемите на пазара и финансовите структури. Сред нашите клиенти са акционери в големи фирми в частност водещите индустриални и консултантски дружества, инвестиционни дружества, банки, лизингови компании и други доставчици на финансови услуги.

Ние предоставяме на нашите клиенти следните услуги:

 • Структуриране на частен и рисков капитал, капиталови инвестиции; 
 • Корпоративно преструктуриране;
 • Консултиране на доставчиците на банкови и финансови услуги както и техните структури за финансови решения; 
 • Консултиране на капиталови дружества относно капиталово преструктуриране; 
 • Съвети за прехвърляне на корпорации и активи;  
 • Данъчна ревизия и данъчни консултации относно инвестиции, парични потоци, преструктуриране на активите, съгласно националното и международното законодателство, позоваване на правни възможности спестяване на данъци;
 • Международни данъчни ефекти и различните споразумения за избягване на двойното данъчно облагане в съответните държави; 
 • Директен контакт с българските данъчни институции и Министерството на финансите, за да подсигурим индивидуално приложимото данъчно право с оглед на конкретния казус; 
 • Одитори, специалисти в данъчноправните консултации, на национално и интернационално ниво.

 

Аутсорсинг

Адвокатска кантора „Костадинов, Георгиев & Партньори” предоставя комплексно и цялостно консултантско обслужване при изготвянето и осъществяването на чуждестранни инвестиционни проекти. Визията ни за нашата роля в инвестиционния процес е да бъдем дългосрочен консултант, като се стремим да изграждаме стабилни отношения на доверие с клиентите си през всички инвестиционни фази.

Аутсорсингът набира все повече популярност като модел за предприемачество. Особено в икономически по-слабо развитите времена, намаляването на разходите е важен аспект за развитието на бизнеса, а често и мотив за рационализирането на корпоративните разходи и разпределянето на аутсорсинг индивидуални задачи. Едновременно с намаляването на разходите, бизнесът се стреми и към развиване на ключови компетенции в собственото си предприятие. Затова и едно от основните изисквания към пазара на труда в момента е свободното използване на чужди езици.

Стратегически причини за решението за развиване на аутсорсинг: 

 • Фокусиране върху основните умения; 
 • Наличието на опитен и квалифициран персонал; 
 • Повишена производителност; 
 • Ефективност на разходите / намаляване на разходите за бизнеса; 
 • Ясно изчислими IT разходи; 
 • Мобилността на работните места и данните; 
 • По-бърза реакция при промени ;
 •  Никакви собствени инвестиции (софтуер, хардуер, нови технологии);

Едни от най-ниските производствени и преработвателни разходи в ЕС, сигурната бизнес среда, географската близост до Западна Европа, наличието на добре квалифицирани служители, както и ниският корпоративен данък (10%) – ето това прави България е привлекателна среда за развитието на аутсорсинг проекти.

Това, което може да предложи България:

 • Добре обучени служители, говорят чужди езици свободно;
 • Най-добрите стойности на данъчно облагане в Европа;
 • Стабилност на цените;
 • Огромен избор на офис помещения на ниски цени;
 • Възможност за оптимизиране на разходите;
 • По-ниски разходи за труд;
 • Политическа, правна и икономическа стабилност;
 • Един добър инвестиционен климат, в който много чуждестранни компании вече се развиват успешно.